utorok 9. marca 2010

Príklad protestného listu

Príklad protestného listu

TU si stiahnite wordový súbor (ktorý potom môžete upraviť podľa seba). Vytlačte list a pošlite ho DOPORUČENE na danú adresu.
=======================================================

...(doplňte tu vaše meno, adresu)...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Mgr. Daniela Žišková

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava

...(dátum, miesto)...

VEC: Nesúhlas s projektom firmy Bukocel a.s., Hencovce s názvom „Zmena palivovej základne“

V júli 2009 predložila spoločnosť Bukocel, a.s., Hencovce na Ministerstvo životného prostredia svoj zámer, nesúci názov „Zmena palivovej základne". Predmetom činnosti v rámci tohto zámeru má byť energetické zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov v prevádzke Bukocel, a.s. na k. ú. obcí Hencovce, Kučín a Nižný Hrabovec. Chystaný zámer závažným spôsobom negatívne ovplyvní život všetkých občanov žijúcich v regióne, kde má spaľovňa dosah.

Zásadne nesúhlasím s týmto projektom ako občan tohto regiónu a jednej z obcí v bezprostrednej blízkosti firmy Bukocel a.s., Hencovce. Táto firma už roky nedodržiava svoje sľuby pri znižovaní vplyvov jej prevádzky na obyvateľov a životné prostredie v jej okolí. Týka sa to hluku, emisií ako aj znečisťovania rieky Ondava o čom svedčia početné pokuty a sťažnosti obyvateľov. Spaľovanie odpadov pridá len ďalšiu záťaž tomuto regiónu, ktorý je už aj tak známy ako „trojuholník smrti" a o znečistení na tomto území sú k dispozícii početné štúdie a dokumenty. Nesúhlasím s týmto zámerom a žiadam Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby vydalo zamietavé stanovisko k zámeru firmy Bukocel a.s., Hencovce s názvom „Zmena palivovej základne“.

Ďalej som znepokojený s kladným vyjadrením Ministerstva životného prostredia SR k tomuto projektu ešte pred ukončením procesu EIA.

S pozdravom,

...(vase meno a podpis)...


0 komentárov:

Zverejnenie komentára